Skip to main content

Akompanjirati značenje

šta znači Akompanjirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Akompanjirati (fr. accompagner) pratiti, sprovoditi; kuz. pratiti nečije pevanje (solo) instrumentom

Reč Akompanjirati sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (фр. аццомпагнер) пратити, спроводити; куз. пратити нечије певање (соло) инструментом


Akotiledone il. bog. bilže koje nemaju razgovetnih kotiledona....
Akosmija neurednost, nečistoća; med. bledilo, bolestan izgled lica....
Akosmizam filozofsko shvatanje po kome postoji, kao jedino što doista živi, sa...
Akorporirati prisajedi-niti, spojiti, pripojiti, pridružiti, priseo jiti....
Akorporacija sjedinjenje, pripadanje, združenje....
Akordoar muz. zglasilo, viljuška za zglašavanje, udešavanje muzičkih instrum...
Sve reči na slovo a