Skip to main content

Akompli značenje

šta znači Akompli

Na latinici: Definicija i značenje reči Akompli (fr. accompli) završen, svršen, dovršen, okončan; fet akompli (fr. fait accompli) svršen čin.

Reč Akompli sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (фр. аццомпли) завршен, свршен, довршен, окончан; фет акомпли (фр. фаит аццомпли) свршен чин.


Akotiledone il. bog. bilže koje nemaju razgovetnih kotiledona....
Akosmija neurednost, nečistoća; med. bledilo, bolestan izgled lica....
Akosmizam filozofsko shvatanje po kome postoji, kao jedino što doista živi, sa...
Akorporirati prisajedi-niti, spojiti, pripojiti, pridružiti, priseo jiti....
Akorporacija sjedinjenje, pripadanje, združenje....
Akordoar muz. zglasilo, viljuška za zglašavanje, udešavanje muzičkih instrum...
Sve reči na slovo a