Skip to main content

Akontirati značenje

šta znači Akontirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Akontirati (ital. a conto) uzeti ili uzimati na račun, unapred, na ime zarade ili primanja, predujmiti.

Reč Akontirati sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (итал. а цонто) узети или узимати на рачун, унапред, на име зараде или примања, предујмити.


Akotiledone il. bog. bilže koje nemaju razgovetnih kotiledona....
Akosmija neurednost, nečistoća; med. bledilo, bolestan izgled lica....
Akosmizam filozofsko shvatanje po kome postoji, kao jedino što doista živi, sa...
Akorporirati prisajedi-niti, spojiti, pripojiti, pridružiti, priseo jiti....
Akorporacija sjedinjenje, pripadanje, združenje....
Akordoar muz. zglasilo, viljuška za zglašavanje, udešavanje muzičkih instrum...
Sve reči na slovo a