Skip to main content

Akord značenje

Šta znači Akord


Akord

latinica:

Definicija i značenje reči Akord (od italijanske reči: accordo, od francuske reči: accord, od latinske reči: aceordium) kuz. prijatno sazvučje tri tona ili više tonova; slaganje, sloga, saglasnost; ugovor, pogodba, poravnanje; vojska: dobrovollo predavanje nekog utvrđenja opsađivaču; naročiti način plaćanja radnika, po svršenom parčetu, a ne nadnicom, otuda: dati neki posao u akord, plaćati taj posao po parčetu, ne nadnicom.

Reč Akord napisana unazad: droka

Akord se sastoji od 5 slova.

sta je Akord

Slično:
Šta znači Akotiledone il. bog. bilže koje nemaju razgovetnih kotiledona....
Šta znači Akosmija neurednost, nečistoća; med. bledilo, bolestan izgled lica....
Šta znači Akosmizam filozofsko shvatanje po kome postoji, kao jedino što doist...
Šta znači Akorporirati prisajedi-niti, spojiti, pripojiti, pridružiti, priseo jit...
Šta znači Akorporacija sjedinjenje, pripadanje, združenje....
Šta znači Akordoar muz. zglasilo, viljuška za zglašavanje, udešavanje muzički...