Skip to main content

Akord značenje

šta znači Akord

Na latinici: Definicija i značenje reči Akord (ital. accordo,od francuske reči: accord, od latinske reči: aceordium) kuz. prijatno sazvučje tri tona ili više tonova; slaganje, sloga, saglasnost; ugovor, pogodba, poravnanje; vojska: do-brovollo predavanje nekog utvrđenja opsa-đivaču; naročiti način plaćanja radnika, po svršenom parčetu, a ne nadnicom, otuda: dati neki posao u akord, plaćati taj posao po parčetu, ne nadnicom.

Reč Akord sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (итал. аццордо, фр. аццорд, нлат. ацеордиум) куз. пријатно сазвучје три тона или више тонова; слагање, слога, сагласност; уговор, погодба, поравнање; вој. до-броволло предавање неког утврђења опса-ђивачу; нарочити начин плаћања радника, по свршеном парчету, а не надницом, отуда: дати неки посао у акорд, плаћати тај посао по парчету, не надницом.


Akotiledone il. bog. bilže koje nemaju razgovetnih kotiledona....
Akosmija neurednost, nečistoća; med. bledilo, bolestan izgled lica....
Akosmizam filozofsko shvatanje po kome postoji, kao jedino što doista živi, sa...
Akorporirati prisajedi-niti, spojiti, pripojiti, pridružiti, priseo jiti....
Akorporacija sjedinjenje, pripadanje, združenje....
Akordoar muz. zglasilo, viljuška za zglašavanje, udešavanje muzičkih instrum...
Sve reči na slovo a