Skip to main content

Akorder značenje

šta znači Akorder

Na latinici: Definicija i značenje reči Akorder (fr. accordeur,od italijanske reči: accordatore) kuz. zglasilac, onaj koji udešava (štimu-je) instrumente, „štimer".

Reč Akorder sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (фр. аццордеур, итал. аццордаторе) куз. згласилац, онај који удешава (штиму-је) инструменте, „штимер".


Akotiledone il. bog. bilže koje nemaju razgovetnih kotiledona....
Akosmija neurednost, nečistoća; med. bledilo, bolestan izgled lica....
Akosmizam filozofsko shvatanje po kome postoji, kao jedino što doista živi, sa...
Akorporirati prisajedi-niti, spojiti, pripojiti, pridružiti, priseo jiti....
Akorporacija sjedinjenje, pripadanje, združenje....
Akordoar muz. zglasilo, viljuška za zglašavanje, udešavanje muzičkih instrum...
Sve reči na slovo a