Skip to main content

Akordirati značenje

šta znači Akordirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Akordirati (fr. accorder) zglasiti, zglaša-vati, udesiti (glasove, žice); složiti, slagati; sporazumeti se, poravnati se, na-goditi se sa zajmodavcem u slučaju nemogućnosti urednog plaćanja duga; dati posao u rad s tim da se plaća po svršenom poslu, a ne nadnicama; vojska: pregovarati i sporazumeti se o uslovima predaje nekog grada, utvrđenja i sl.; odobriti, dopustiti, priznati.

Reč Akordirati sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (фр. аццордер) згласити, зглаша-вати, удесити (гласове, жице); сложити, слагати; споразумети се, поравнати се, на-годити се са зајмодавцем у случају немогућности уредног плаћања дуга; дати посао у рад с тим да се плаћа по свршеном послу, а не надницама; вој. преговарати и споразумети се о условима предаје неког града, утврђења и сл.; одобрити, допустити, признати.


Akotiledone il. bog. bilže koje nemaju razgovetnih kotiledona....
Akosmija neurednost, nečistoća; med. bledilo, bolestan izgled lica....
Akosmizam filozofsko shvatanje po kome postoji, kao jedino što doista živi, sa...
Akorporirati prisajedi-niti, spojiti, pripojiti, pridružiti, priseo jiti....
Akorporacija sjedinjenje, pripadanje, združenje....
Akordoar muz. zglasilo, viljuška za zglašavanje, udešavanje muzičkih instrum...
Sve reči na slovo a