Skip to main content

Akvafortis značenje

šta znači Akvafortis

Na latinici: Definicija i značenje reči Akvafortis (latinski aqua, fortis jak) hen. snažna voda, spravlja se od šalitre i razređene sumporne kiseline.

Reč Akvafortis sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. аqуа, фортис јак) хен. снажна вода, справља се од шалитре и разређене сумпорне киселине.


Akvozitet bogatstvo vodom; kišovitost. ...
Akvozan pun vode, bogat vodom; kišovit....
Akvila zool. orao; astr. ime jednog sazvežđa; arh. ukras u obliku orla na ...
Akvijescirati umiriti, zadovoljiti....
Akvijescsncija umirenje, umirivanje....
Akvizicija tekovina, stečeno dobro, zarada; nabavljanje; zadobivanje, sticanje...
Sve reči na slovo a