Skip to main content

Akvarelirati značenje

šta znači Akvarelirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Akvarelirati (ital. acqerellare) slikati vodenim bojama.

Reč Akvarelirati sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (итал. ацqерелларе) сликати воденим бојама.


Akvozitet bogatstvo vodom; kišovitost. ...
Akvozan pun vode, bogat vodom; kišovit....
Akvila zool. orao; astr. ime jednog sazvežđa; arh. ukras u obliku orla na ...
Akvijescirati umiriti, zadovoljiti....
Akvijescsncija umirenje, umirivanje....
Akvizicija tekovina, stečeno dobro, zarada; nabavljanje; zadobivanje, sticanje...
Sve reči na slovo a