Skip to main content

Akvatinta značenje

šta znači Akvatinta

Na latinici: Definicija i značenje reči Akvatinta (latinski aqua,od italijanske reči: tinta boja) gra-fička tehnika duboke štampe slična ba-kropisu po načinu štampanja.

Reč Akvatinta sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. аqуа, итал. тинта боја) гра-фичка техника дубоке штампе слична ба-кропису по начину штампања.


Akvozitet bogatstvo vodom; kišovitost. ...
Akvozan pun vode, bogat vodom; kišovit....
Akvila zool. orao; astr. ime jednog sazvežđa; arh. ukras u obliku orla na ...
Akvijescirati umiriti, zadovoljiti....
Akvijescsncija umirenje, umirivanje....
Akvizicija tekovina, stečeno dobro, zarada; nabavljanje; zadobivanje, sticanje...
Sve reči na slovo a