Skip to main content

Akvedukt značenje

šta znači Akvedukt

Na latinici: Definicija i značenje reči Akvedukt (latinski aqua, ducere voditi) 1. vodovod, vodovodna cev; kanal; 2. građevina podignuta preko reka ili dolina radi prevođenja kanala za snabdevanje naselja vodom. 3. stari rimski vodovod; akvadukt.

Reč Akvedukt sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. аqуа, дуцере водити) 1. водовод, водоводна цев; канал; 2. грађевина подигнута преко река или долина ради превођења канала за снабдевање насеља водом. 3. стари римски водовод; аквадукт.


Akvozitet bogatstvo vodom; kišovitost. ...
Akvozan pun vode, bogat vodom; kišovit....
Akvila zool. orao; astr. ime jednog sazvežđa; arh. ukras u obliku orla na ...
Akvijescirati umiriti, zadovoljiti....
Akvijescsncija umirenje, umirivanje....
Akvizicija tekovina, stečeno dobro, zarada; nabavljanje; zadobivanje, sticanje...
Sve reči na slovo a