Skip to main content

Alaman značenje

šta znači Alaman

Na latinici: Definicija i značenje reči Alaman (nem. Alemanne) gladnica, gramežljivac; neobuzdan čovek, pustahija.

Reč Alaman sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (нем. Алеманне) гладница, грамежљивац; необуздан човек, пустахија.


Alagoskop sprava koja pokazuje strane sveta; sprava koja pokazuje pravac duvan...
Alatničar onaj koji izrađuje alat...
Alapača žena koja mnogo priča i ogovara brbljavica, ezičara, torokuša, tračar...
Alacija davanje krila; fig. ubrzanje, požurivanje....
Alah bbg, pravi bog....
Alafranka na evropski način, po evropski, po zapadnjački ; supr.: alaturka...
Sve reči na slovo a