Skip to main content

Alantoida značenje

šta znači Alantoida

Na latinici: Definicija i značenje reči Alantoida (od grčke reči: allas, eidos izgled, vid, oblik) zool. začedna bešika, začednica, omotač zametka kod viših kičmenjaka (sisara, riba i gmizavaca), pomaže kod gmizavaca i ptica disanje, a kod sisara još i ishranjivanje zametka.

Reč Alantoida sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. аллас, еидос изглед, вид, облик) зоол. зачедна бешика, зачедница, омотач заметка код виших кичмењака (сисара, риба и гмизаваца), помаже код гмизаваца и птица дисање, а код сисара још и исхрањивање заметка.


Alagoskop sprava koja pokazuje strane sveta; sprava koja pokazuje pravac duvan...
Alatničar onaj koji izrađuje alat...
Alapača žena koja mnogo priča i ogovara brbljavica, ezičara, torokuša, tračar...
Alacija davanje krila; fig. ubrzanje, požurivanje....
Alah bbg, pravi bog....
Alafranka na evropski način, po evropski, po zapadnjački ; supr.: alaturka...
Sve reči na slovo a