Skip to main content

Alantotoksikon značenje

šta znači Alantotoksikon

Na latinici: Definicija i značenje reči Alantotoksikon (od grčke reči: allas, allantos kobasica, toksikon otrov)hemija: otrov koji se razvija u pokvarenim džigernjačama i krvavicama.

Reč Alantotoksikon sastoji se od 14 slova.

На Ћирилици: (грч. аллас, аллантос кобасица, токсикон отров) хем. отров који се развија у поквареним джигерњачама и крвавицама.


Alagoskop sprava koja pokazuje strane sveta; sprava koja pokazuje pravac duvan...
Alatničar onaj koji izrađuje alat...
Alapača žena koja mnogo priča i ogovara brbljavica, ezičara, torokuša, tračar...
Alacija davanje krila; fig. ubrzanje, požurivanje....
Alah bbg, pravi bog....
Alafranka na evropski način, po evropski, po zapadnjački ; supr.: alaturka...
Sve reči na slovo a