Skip to main content

Albertina značenje

šta znači Albertina

Na latinici: Definicija i značenje reči Albertina zbirka crteža i gravira u Beču, jedna od najbogatijih u Evropi (preko 600.000 listova); osnovao je vojvoda Albert od Saksen-Tešena (1738—1822).

Reč Albertina sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: збирка цртежа и гравира у Бечу, једна од најбогатијих у Европи (преко 600.000 листова); основао је војвода Алберт од Саксен-Тешена (1738—1822).


Albumoze fiziol. supstance između belančevina i peptona koje se stvaraju u ž...
Albuminurija med. izlučivanje belančevine mokraćom, kao znak šećerne bolesti, bo...
Albuminska hartija fotografska hartija za čiju se izradu upotrebljava iz jaja izvađena i...
Albuminoidi ned. supstancije po sastavu i poreklu slične pravim belančevinama, ...
Albuminozan koji sadrži belančevinu, belančevit....
Albuminimetar hem. instrument za određivanje količine belančevine u mokraći....
Sve reči na slovo a