Skip to main content

Albuminimetar značenje

šta znači Albuminimetar

Na latinici: Definicija i značenje reči Albuminimetar (latinski albumen, od grčke reči: metron mera) hem. instrument za određivanje količine belančevine u mokraći.

Reč Albuminimetar sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (лат. албумен, грч. метрон мера) хем. инструмент за одређивање количине беланчевине у мокраћи.


Albumoze fiziol. supstance između belančevina i peptona koje se stvaraju u ž...
Albuminurija med. izlučivanje belančevine mokraćom, kao znak šećerne bolesti, bo...
Albuminska hartija fotografska hartija za čiju se izradu upotrebljava iz jaja izvađena i...
Albuminoidi ned. supstancije po sastavu i poreklu slične pravim belančevinama, ...
Albuminozan koji sadrži belančevinu, belančevit....
Albuminimetar hem. instrument za određivanje količine belančevine u mokraći....
Sve reči na slovo a