Skip to main content

Albertotipija značenje

šta znači Albertotipija

Na latinici: Definicija i značenje reči Albertotipija tip. izrada tipografskih ploča fotografskim putem, nazvane po pronalazaču, minhenskom fotografu Jozefu Albertu (1825—1886).

Reč Albertotipija sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: тип. израда типографских плоча фотографским путем, назване по проналазачу, минхенском фотографу Јозефу Алберту (1825—1886).


Albumoze fiziol. supstance između belančevina i peptona koje se stvaraju u ž...
Albuminurija med. izlučivanje belančevine mokraćom, kao znak šećerne bolesti, bo...
Albuminska hartija fotografska hartija za čiju se izradu upotrebljava iz jaja izvađena i...
Albuminoidi ned. supstancije po sastavu i poreklu slične pravim belančevinama, ...
Albuminozan koji sadrži belančevinu, belančevit....
Albuminimetar hem. instrument za određivanje količine belančevine u mokraći....
Sve reči na slovo a