Skip to main content

Albolit značenje

šta znači Albolit

Na latinici: Definicija i značenje reči Albolit (latinski albus beo, od grčke reči: Hthos kamen) vrsta odličnog belog cementa.

Reč Albolit sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (лат. албус бео, грч. Хтхос камен) врста одличног белог цемента.


Albumoze fiziol. supstance između belančevina i peptona koje se stvaraju u ž...
Albuminurija med. izlučivanje belančevine mokraćom, kao znak šećerne bolesti, bo...
Albuminska hartija fotografska hartija za čiju se izradu upotrebljava iz jaja izvađena i...
Albuminoidi ned. supstancije po sastavu i poreklu slične pravim belančevinama, ...
Albuminozan koji sadrži belančevinu, belančevit....
Albuminimetar hem. instrument za određivanje količine belančevine u mokraći....
Sve reči na slovo a