Skip to main content

Alegacija značenje

šta znači Alegacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Alegacija (latinski allegatio) navođenje, pozivanje na spis, delo ili pisca; navođenje činjenica; tvrđenje.

Reč Alegacija sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. аллегатио) навођење, позивање на спис, дело или писца; навођење чињеница; тврђење.


Alef prvo slovo jevrejskog i feničanskog pisma; up. alfa. ...
Aleuronat bog. belančevina koja se nalazi u pšenici....
Aleuron bog. okruglasta i kristalizovana organska tvar, slična zrncu, u bil...
Aleurometar instrument za ispitivanje valjano-sti i čistoće brašna...
Aleuromantija proricanje iz brašna koje se prinosi na žrtvu....
Aletofil prijatelj istine, onaj koji voli istinu; filalet....
Sve reči na slovo a