Skip to main content

Aleurometar značenje

šta znači Aleurometar

Na latinici: Definicija i značenje reči Aleurometar (od grčke reči: aleuron brašno, metron mera) instrument za ispitivanje valjano-sti i čistoće brašna

Reč Aleurometar sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. алеурон брашно, метрон мера) инструмент за испитивање ваљано-сти и чистоће брашна


Alef prvo slovo jevrejskog i feničanskog pisma; up. alfa. ...
Aleuronat bog. belančevina koja se nalazi u pšenici....
Aleuron bog. okruglasta i kristalizovana organska tvar, slična zrncu, u bil...
Aleurometar instrument za ispitivanje valjano-sti i čistoće brašna...
Aleuromantija proricanje iz brašna koje se prinosi na žrtvu....
Aletofil prijatelj istine, onaj koji voli istinu; filalet....
Sve reči na slovo a