Skip to main content

Alegat značenje

šta znači Alegat

Na latinici: Definicija i značenje reči Alegat (latinski allegatum) navedeno mesto, na-vod, izvođenje, pozivanje na neki zakon

Reč Alegat sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (лат. аллегатум) наведено место, на-вод, извођење, позивање на неки закон


Alef prvo slovo jevrejskog i feničanskog pisma; up. alfa. ...
Aleuronat bog. belančevina koja se nalazi u pšenici....
Aleuron bog. okruglasta i kristalizovana organska tvar, slična zrncu, u bil...
Aleurometar instrument za ispitivanje valjano-sti i čistoće brašna...
Aleuromantija proricanje iz brašna koje se prinosi na žrtvu....
Aletofil prijatelj istine, onaj koji voli istinu; filalet....
Sve reči na slovo a