Skip to main content

Alegro ma non tropo značenje

šta znači Alegro ma non tropo

Na latinici: Definicija i značenje reči Alegro ma non tropo (ital. allegro ma pop troppo) muz. ne odviše brzo.

Reč Alegro ma non tropo sastoji se od 19 slova.

На Ћирилици: (итал. аллегро ма поп троппо) муз. не одвише брзо.


Alef prvo slovo jevrejskog i feničanskog pisma; up. alfa. ...
Aleuronat bog. belančevina koja se nalazi u pšenici....
Aleuron bog. okruglasta i kristalizovana organska tvar, slična zrncu, u bil...
Aleurometar instrument za ispitivanje valjano-sti i čistoće brašna...
Aleuromantija proricanje iz brašna koje se prinosi na žrtvu....
Aletofil prijatelj istine, onaj koji voli istinu; filalet....
Sve reči na slovo a