Skip to main content

Aleiteza značenje

šta znači Aleiteza

Na latinici: Definicija i značenje reči Aleiteza (od grčke reči: allos drugi, thesis položaj, metanje)medicina: prisustvo stranih tela u čovečjem organizmu i bolest koja usled toga nastaje

Reč Aleiteza sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. аллос други, тхесис положај, метање) мед. присуство страних тела у човечјем организму и болест која услед тога настаје


Alef prvo slovo jevrejskog i feničanskog pisma; up. alfa. ...
Aleuronat bog. belančevina koja se nalazi u pšenici....
Aleuron bog. okruglasta i kristalizovana organska tvar, slična zrncu, u bil...
Aleurometar instrument za ispitivanje valjano-sti i čistoće brašna...
Aleuromantija proricanje iz brašna koje se prinosi na žrtvu....
Aletofil prijatelj istine, onaj koji voli istinu; filalet....
Sve reči na slovo a