Skip to main content

Aleksandrinac značenje

šta znači Aleksandrinac

Na latinici: Definicija i značenje reči Aleksandrinac poet. dvanaesterac, šesto-stopni stih sa cezurom posle šestog sloga, nazvan po velikom starofrancuskom romanu o Aleksandru Velikom, iz HP veka; klasičan stih Francuza.

Reč Aleksandrinac sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: поет. дванаестерац, шесто-стопни стих са цезуром после шестог слога, назван по великом старофранцуском роману о Александру Великом, из ХП века; класичан стих Француза.


Alef prvo slovo jevrejskog i feničanskog pisma; up. alfa. ...
Aleuronat bog. belančevina koja se nalazi u pšenici....
Aleuron bog. okruglasta i kristalizovana organska tvar, slična zrncu, u bil...
Aleurometar instrument za ispitivanje valjano-sti i čistoće brašna...
Aleuromantija proricanje iz brašna koje se prinosi na žrtvu....
Aletofil prijatelj istine, onaj koji voli istinu; filalet....
Sve reči na slovo a