Skip to main content

Aleksija značenje

šta znači Aleksija

Na latinici: Definicija i značenje reči Aleksija (od grčke reči: a-, lexis govor) psihologiji: patološka nesposobnost da se pisane ili štampane reči čitaju sa razumevanjem (dolazi usled povrede velikog mozga).

Reč Aleksija sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. а-, леxис говор) псих. патолошка неспособност да се писане или штампане речи читају са разумевањем (долази услед повреде великог мозга).


Alef prvo slovo jevrejskog i feničanskog pisma; up. alfa. ...
Aleuronat bog. belančevina koja se nalazi u pšenici....
Aleuron bog. okruglasta i kristalizovana organska tvar, slična zrncu, u bil...
Aleurometar instrument za ispitivanje valjano-sti i čistoće brašna...
Aleuromantija proricanje iz brašna koje se prinosi na žrtvu....
Aletofil prijatelj istine, onaj koji voli istinu; filalet....
Sve reči na slovo a