Skip to main content

Alektriomahija značenje

šta znači Alektriomahija

Na latinici: Definicija i značenje reči Alektriomahija (od grčke reči: alektryon petao, mache borba) borba petlova (kao slika istinske borbe kod starih Grka bila veoma omilje-na zabava).

Reč Alektriomahija sastoji se od 14 slova.

На Ћирилици: (грч. алектрyон петао, мацхе борба) борба петлова (као слика истинске борбе код старих Грка била веома омиље-на забава).


Alef prvo slovo jevrejskog i feničanskog pisma; up. alfa. ...
Aleuronat bog. belančevina koja se nalazi u pšenici....
Aleuron bog. okruglasta i kristalizovana organska tvar, slična zrncu, u bil...
Aleurometar instrument za ispitivanje valjano-sti i čistoće brašna...
Aleuromantija proricanje iz brašna koje se prinosi na žrtvu....
Aletofil prijatelj istine, onaj koji voli istinu; filalet....
Sve reči na slovo a