Skip to main content

Alemanda značenje

šta znači Alemanda

Na latinici: Definicija i značenje reči Alemanda (fr. allemande) muz. igra u 2/4 ili 4/4 taktu, umerenog tempa (nemačkog porekla).

Reč Alemanda sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (фр. аллеманде) муз. игра у 2/4 или 4/4 такту, умереног темпа (немачког порекла).


Alef prvo slovo jevrejskog i feničanskog pisma; up. alfa. ...
Aleuronat bog. belančevina koja se nalazi u pšenici....
Aleuron bog. okruglasta i kristalizovana organska tvar, slična zrncu, u bil...
Aleurometar instrument za ispitivanje valjano-sti i čistoće brašna...
Aleuromantija proricanje iz brašna koje se prinosi na žrtvu....
Aletofil prijatelj istine, onaj koji voli istinu; filalet....
Sve reči na slovo a