Skip to main content

Alemani značenje

šta znači Alemani

Na latinici: Definicija i značenje reči Alemani (nem. Alemannen) staronemački naziv glavnog i najvećeg dela stanovništva južne Nemačke, za razliku od vladajućih Franaka (otuda Francuzi i danas zovu Nemačku „Alemanj",to jest zemlja u kojoj žive Alemani).

Reč Alemani sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (нем. Алеманнен) старонемачки назив главног и највећег дела становништва јужне Немачке, за разлику од владајућих Франака (отуда Французи и данас зову Немачку „Алемањ", тј. земља у којој живе Алемани).


Alef prvo slovo jevrejskog i feničanskog pisma; up. alfa. ...
Aleuronat bog. belančevina koja se nalazi u pšenici....
Aleuron bog. okruglasta i kristalizovana organska tvar, slična zrncu, u bil...
Aleurometar instrument za ispitivanje valjano-sti i čistoće brašna...
Aleuromantija proricanje iz brašna koje se prinosi na žrtvu....
Aletofil prijatelj istine, onaj koji voli istinu; filalet....
Sve reči na slovo a