Skip to main content

Aletiologija značenje

šta znači Aletiologija

Na latinici: Definicija i značenje reči Aletiologija (od grčke reči: aletheia istina, logia) nauka (ili: učenje) o istini.

Reč Aletiologija sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. алетхеиа истина, логиа) наука (или: учење) о истини.


Alef prvo slovo jevrejskog i feničanskog pisma; up. alfa. ...
Aleuronat bog. belančevina koja se nalazi u pšenici....
Aleuron bog. okruglasta i kristalizovana organska tvar, slična zrncu, u bil...
Aleurometar instrument za ispitivanje valjano-sti i čistoće brašna...
Aleuromantija proricanje iz brašna koje se prinosi na žrtvu....
Aletofil prijatelj istine, onaj koji voli istinu; filalet....
Sve reči na slovo a