Skip to main content

Alogandromelin značenje

šta znači Alogandromelin

Na latinici: Definicija i značenje reči Alogandromelin (od grčke reči: allos drugi, apeg, ap-dros čovek, melos ud)zoologija: nakaznost koja se sastoji samo u tome što neka životinja ima udove slične čovečjim.

Reč Alogandromelin sastoji se od 14 slova.

На Ћирилици: (грч. аллос други, апег, ап-дрос човек, мелос уд) зоол. наказност која се састоји само у томе што нека животиња има удове сличне човечјим.


Alodžato nuz. vezano, sliveno....
Alohton koji je poreklom iz nekog drugog mesta ili kraja....
Alohroičav koji menja boje, koji se preliva. ...
Alohroizam menjanje boja...
Alohorija bkol. rasprostiranje plodova i semena posredstvom spoljašnjih fakto...
Alotrofija bkol. osobina ljudi, životinja i beshlorofil-nih biljaka da ne mog...
Sve reči na slovo a