Skip to main content

Alotrofija značenje

šta znači Alotrofija

Na latinici: Definicija i značenje reči Alotrofija (od grčke reči: allos, trophe hrana) bkol. osobina ljudi, životinja i beshlorofil-nih biljaka da ne mogu živeti od anorgan-skih jedinjenja, nego im je potrebna organ-ska hrana;suprotno: autotrofija

Reč Alotrofija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. аллос, тропхе храна) бкол. особина људи, животиња и бесхлорофил-них биљака да не могу живети од анорган-ских једињења, него им је потребна орган-ска храна; супр. аутотрофија


Alodžato nuz. vezano, sliveno....
Alohton koji je poreklom iz nekog drugog mesta ili kraja....
Alohroičav koji menja boje, koji se preliva. ...
Alohroizam menjanje boja...
Alohorija bkol. rasprostiranje plodova i semena posredstvom spoljašnjih fakto...
Alotrofija bkol. osobina ljudi, životinja i beshlorofil-nih biljaka da ne mog...
Sve reči na slovo a