Skip to main content

Alt značenje

šta znači Alt

Na latinici: Definicija i značenje reči Alt (lat altus visok,od italijanske reči: alto) muz. drugi glas, viši srednji glas; pevač koji peva alt; mezosopran.

Reč Alt sastoji se od 3 slova.

На Ћирилици: (лат алтус висок, итал. алто) муз. други глас, виши средњи глас; певач који пева алт; мезосопран.


Altum silencijum duboka tišina, duboko ćutanje....
Altruist(a) čovek koji se u svom mišljenju i radu upravlja ljubavlju prema bližnj...
Altostratusi stratusni oblaci na visini od 4—8 km; up. stratus....
Altokumulusi kumulusni oblaci na visini od 4—8 km; up. kumulus....
Altist(a) «uz. pevač koji peva alt...
Altiora pl. više stvari, viša znanja, više nauke; ići od altiora ići napre...
Sve reči na slovo a