Skip to main content

Alternirati značenje

šta znači Alternirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Alternirati (latinski alternare) smenjivati se, odmenjivati se; kolebati se;medicina: alterni-rajuća groznica povratna groznica.

Reč Alternirati sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. алтернаре) смењивати се, одмењивати се; колебати се; мед. алтерни-рајућа грозница повратна грозница.


Altum silencijum duboka tišina, duboko ćutanje....
Altruist(a) čovek koji se u svom mišljenju i radu upravlja ljubavlju prema bližnj...
Altostratusi stratusni oblaci na visini od 4—8 km; up. stratus....
Altokumulusi kumulusni oblaci na visini od 4—8 km; up. kumulus....
Altist(a) «uz. pevač koji peva alt...
Altiora pl. više stvari, viša znanja, više nauke; ići od altiora ići napre...
Sve reči na slovo a