Skip to main content

Amivi značenje

šta znači Amivi

Na latinici: Definicija i značenje reči Amivi hem. opšti naziv za derivate amonijaka koji nastaju zamenom atoma vodonika organskim radikalima.

Reč Amivi sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: хем. општи назив за деривате амонијака који настају заменом атома водоника органским радикалима.


Amišan lukav...
Amidža stric; fig, starac, deda...
Amitotičan biol. kod koga postoji amitoza....
Amitoza biol. direktna deoba jedra u životinjskoj ili biljno j ćeliji....
Amirante vrhovni zapovednik suvozemne i pomorske vojne sile u Španiji....
Amiotrofija med. veoma teška i neizlečiva dečja bolest, kao posledica teških pr...
Sve reči na slovo a