Skip to main content

Andristi značenje

šta znači Andristi

Na latinici: Definicija i značenje reči Andristi (od grčke reči: apeg, andros) pl. fil. oni sled-benici Aristotela koji su odricali besmrtnost čovečjeg duha; glavni predstavnik bio Pomponacije (1462—1525).

Reč Andristi sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. апег, андрос) пл. фил. они след-беници Аристотела који су одрицали бесмртност човечјег духа; главни представник био Помпонације (1462—1525).


Androfonomanija med. ludilo koje goni ljude na vršenje ubistava....
Androfobija strah od ljudi, od muškaraca...
Androfob onaj koji zazire od ljudi, koji se plaši ljudi, muškaraca...
Androfag ljudožder; up. antropofag. ...
Androtomija znat. sečenje čoveka, naročito ljudskog leša radi naučnog ispitiva...
Androsteron muški spolni hormon....
Sve reči na slovo a