Skip to main content

Andro značenje

šta znači Andro

Na latinici: Definicija i značenje reči Andro (od grčke reči: apeg, andros) predmetak u složenicama sa značenjem: čovek-muškarac.

Reč Andro sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (грч. апег, андрос) предметак у сложеницама са значењем: човек-мушкарац.


Androfonomanija med. ludilo koje goni ljude na vršenje ubistava....
Androfobija strah od ljudi, od muškaraca...
Androfob onaj koji zazire od ljudi, koji se plaši ljudi, muškaraca...
Androfag ljudožder; up. antropofag. ...
Androtomija znat. sečenje čoveka, naročito ljudskog leša radi naučnog ispitiva...
Androsteron muški spolni hormon....
Sve reči na slovo a