Skip to main content

Androginija značenje

šta znači Androginija

Na latinici: Definicija i značenje reči Androginija (od grčke reči: apeg, gyne žena) dvospol-nost, hermafroditizam.

Reč Androginija sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. апег, гyне жена) двоспол-ност, хермафродитизам.


Androfonomanija med. ludilo koje goni ljude na vršenje ubistava....
Androfobija strah od ljudi, od muškaraca...
Androfob onaj koji zazire od ljudi, koji se plaši ljudi, muškaraca...
Androfag ljudožder; up. antropofag. ...
Androtomija znat. sečenje čoveka, naročito ljudskog leša radi naučnog ispitiva...
Androsteron muški spolni hormon....
Sve reči na slovo a