Skip to main content

Aplanat značenje

šta znači Aplanat

Na latinici: Definicija i značenje reči Aplanat (od grčke reči: a-, planao lutam) fotografski objektiv, konstruisan 1866, koji nema sferne aberacije; linkejoskop.

Reč Aplanat sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. а-, планао лутам) фотографски објектив, конструисан 1866, који нема сферне аберације; линкејоскоп.


Aplicirati namestiti, staviti, metnuti; primeniti, upotrebiti; dati npr. lek; ...
Aplikacija način izvođenje, primenjivanje, primena; metanje, nameštanje, stavl...
Aplikatura kuz. pravilan položaj prstiju pri sviranju....
Aplikatorika objašnjavanje teorijskih pitanja pomoću praktičnih primera, naročit...
Aplikativ liši. u nekim kavkaskim, afričkim i dr. jezicima izvedeni glagol koj...
Aplikata geoi. ordinata ; treća oca u prostornom koordinatnom sistemu....
Sve reči na slovo a