Skip to main content

Aplicirati značenje

šta znači Aplicirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Aplicirati (latinski applicare) namestiti, staviti, metnuti; primeniti, upotrebiti; dati npr. lek; brižljivo izučavati, obraća-ti jaku pažnju na nešto, starati se, prio-nuti za neki posao; prišiti, prilepiti, npr. ukras na haljinu; matematika: uneti, ucrtati.

Reč Aplicirati sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. апплицаре) наместити, ставити, метнути; применити, употребити; дати нпр. лек; брижљиво изучавати, обраћа-ти јаку пажњу на нешто, старати се, прио-нути за неки посао; пришити, прилепити, нпр. украс на хаљину; мат. унети, уцртати.


Aplicirati namestiti, staviti, metnuti; primeniti, upotrebiti; dati npr. lek; ...
Aplikacija način izvođenje, primenjivanje, primena; metanje, nameštanje, stavl...
Aplikatura kuz. pravilan položaj prstiju pri sviranju....
Aplikatorika objašnjavanje teorijskih pitanja pomoću praktičnih primera, naročit...
Aplikativ liši. u nekim kavkaskim, afričkim i dr. jezicima izvedeni glagol koj...
Aplikata geoi. ordinata ; treća oca u prostornom koordinatnom sistemu....
Sve reči na slovo a