Skip to main content

Aplanirati značenje

šta znači Aplanirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Aplanirati (fr. aplanir) poravnati; dovesti u red; otkloniti smetnje, zagladiti.

Reč Aplanirati sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (фр. апланир) поравнати; довести у ред; отклонити сметње, загладити.


Aplicirati namestiti, staviti, metnuti; primeniti, upotrebiti; dati npr. lek; ...
Aplikacija način izvođenje, primenjivanje, primena; metanje, nameštanje, stavl...
Aplikatura kuz. pravilan položaj prstiju pri sviranju....
Aplikatorika objašnjavanje teorijskih pitanja pomoću praktičnih primera, naročit...
Aplikativ liši. u nekim kavkaskim, afričkim i dr. jezicima izvedeni glagol koj...
Aplikata geoi. ordinata ; treća oca u prostornom koordinatnom sistemu....
Sve reči na slovo a