Skip to main content

Apoda značenje

šta znači Apoda

Na latinici: Definicija i značenje reči Apoda (od grčke reči: a-, pus, podćs, noga)zoologija: beznož-ni vodozemci.

Reč Apoda sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (грч. а-, пус, подћс, нога) зоол. безнож-ни водоземци.


Apopatura kuz. predudar; vezivanje, slivanje tonova. ...
Apohromatičan opt. kaže se za sistem sočiva kod koga su tri boje sjedinjene u jed...
Apohromat opt. objek-tiv za mikroskope sa potrebnim okulari-ma koji otklanja ...
Apohometrija merenje odstojanja, razdaljine. ...
Apoftegmatičan u obliku duhovite izreke, kratak a misaon, duhovit. ...
Apoftegma kratka i duhovita izreka, misao, poslovica; up. sentencija....
Sve reči na slovo a