Skip to main content

Apohometrija značenje

šta znači Apohometrija

Na latinici: Definicija i značenje reči Apohometrija (od grčke reči: apoche odstojanje, metria) merenje odstojanja, razdaljine.

Reč Apohometrija sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. апоцхе одстојање, метриа) мерење одстојања, раздаљине.


Apopatura kuz. predudar; vezivanje, slivanje tonova. ...
Apohromatičan opt. kaže se za sistem sočiva kod koga su tri boje sjedinjene u jed...
Apohromat opt. objek-tiv za mikroskope sa potrebnim okulari-ma koji otklanja ...
Apohometrija merenje odstojanja, razdaljine. ...
Apoftegmatičan u obliku duhovite izreke, kratak a misaon, duhovit. ...
Apoftegma kratka i duhovita izreka, misao, poslovica; up. sentencija....
Sve reči na slovo a