Skip to main content

Apopatura značenje

šta znači Apopatura

Na latinici: Definicija i značenje reči Apopatura (ital. appoggiatura) kuz. predudar; vezivanje, slivanje tonova.

Reč Apopatura sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (итал. аппоггиатура) куз. предудар; везивање, сливање тонова.


Apopatura kuz. predudar; vezivanje, slivanje tonova. ...
Apohromatičan opt. kaže se za sistem sočiva kod koga su tri boje sjedinjene u jed...
Apohromat opt. objek-tiv za mikroskope sa potrebnim okulari-ma koji otklanja ...
Apohometrija merenje odstojanja, razdaljine. ...
Apoftegmatičan u obliku duhovite izreke, kratak a misaon, duhovit. ...
Apoftegma kratka i duhovita izreka, misao, poslovica; up. sentencija....
Sve reči na slovo a