Skip to main content

Apodemijalgija značenje

šta znači Apodemijalgija

Na latinici: Definicija i značenje reči Apodemijalgija (od grčke reči: apodemia boravak u tuđini, algos bol) bol ili tuga za zavičajem.

Reč Apodemijalgija sastoji se od 14 slova.

На Ћирилици: (грч. аподемиа боравак у туђини, алгос бол) бол или туга за завичајем.


Apopatura kuz. predudar; vezivanje, slivanje tonova. ...
Apohromatičan opt. kaže se za sistem sočiva kod koga su tri boje sjedinjene u jed...
Apohromat opt. objek-tiv za mikroskope sa potrebnim okulari-ma koji otklanja ...
Apohometrija merenje odstojanja, razdaljine. ...
Apoftegmatičan u obliku duhovite izreke, kratak a misaon, duhovit. ...
Apoftegma kratka i duhovita izreka, misao, poslovica; up. sentencija....
Sve reči na slovo a