Skip to main content

Apodiksis značenje

šta znači Apodiksis

Na latinici: Definicija i značenje reči Apodiksis (od grčke reči: apodeixis) prikazivanje, izlaganje; ogledni govor; L0g. dokazivanje, neopovrgljiv dokaz.

Reč Apodiksis sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. аподеиxис) приказивање, излагање; огледни говор; Л0г. доказивање, неоповргљив доказ.


Apopatura kuz. predudar; vezivanje, slivanje tonova. ...
Apohromatičan opt. kaže se za sistem sočiva kod koga su tri boje sjedinjene u jed...
Apohromat opt. objek-tiv za mikroskope sa potrebnim okulari-ma koji otklanja ...
Apohometrija merenje odstojanja, razdaljine. ...
Apoftegmatičan u obliku duhovite izreke, kratak a misaon, duhovit. ...
Apoftegma kratka i duhovita izreka, misao, poslovica; up. sentencija....
Sve reči na slovo a