Skip to main content

Apodoza značenje

šta znači Apodoza

Na latinici: Definicija i značenje reči Apodoza (od grčke reči: apodosis) retorika: drugi, poslednji deo složene rečenice, za razliku od prvog dela (protaze); gran. završnica.

Reč Apodoza sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. аподосис) рет. други, последњи део сложене реченице, за разлику од првог дела (протазе); гран. завршница.


Apopatura kuz. predudar; vezivanje, slivanje tonova. ...
Apohromatičan opt. kaže se za sistem sočiva kod koga su tri boje sjedinjene u jed...
Apohromat opt. objek-tiv za mikroskope sa potrebnim okulari-ma koji otklanja ...
Apohometrija merenje odstojanja, razdaljine. ...
Apoftegmatičan u obliku duhovite izreke, kratak a misaon, duhovit. ...
Apoftegma kratka i duhovita izreka, misao, poslovica; up. sentencija....
Sve reči na slovo a