Skip to main content

Apoen značenje

šta znači Apoen

Na latinici: Definicija i značenje reči Apoen (fr. appoint)finansije: menica koja izmiru-je neki dug ili duguje izvesnu sumu; svaka, naročito inostrana, menica; sitan novac za potkusurivanje, papirna novčanica kao sredstvo plaćanja u platnom prometu; apunto

Reč Apoen sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (фр. аппоинт) фин. меница која измиру-је неки дуг или дугује извесну суму; свака, нарочито инострана, меница; ситан новац за поткусуривање, папирна новчаница као средство плаћања у платном промету; апунто


Apopatura kuz. predudar; vezivanje, slivanje tonova. ...
Apohromatičan opt. kaže se za sistem sočiva kod koga su tri boje sjedinjene u jed...
Apohromat opt. objek-tiv za mikroskope sa potrebnim okulari-ma koji otklanja ...
Apohometrija merenje odstojanja, razdaljine. ...
Apoftegmatičan u obliku duhovite izreke, kratak a misaon, duhovit. ...
Apoftegma kratka i duhovita izreka, misao, poslovica; up. sentencija....
Sve reči na slovo a