Skip to main content

Apofonija značenje

šta znači Apofonija

Na latinici: Definicija i značenje reči Apofonija (od grčke reči: aro, phone glas,od francuske reči: apophonie) lingvistika: promena samoglasnika u bilo kom delu reči, prevoj;isto znači i ablaut.

Reč Apofonija sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. аро, пхоне глас, фр. апопхоние) лингв. промена самогласника у било ком делу речи, превој; уп. аблаут.


Apopatura kuz. predudar; vezivanje, slivanje tonova. ...
Apohromatičan opt. kaže se za sistem sočiva kod koga su tri boje sjedinjene u jed...
Apohromat opt. objek-tiv za mikroskope sa potrebnim okulari-ma koji otklanja ...
Apohometrija merenje odstojanja, razdaljine. ...
Apoftegmatičan u obliku duhovite izreke, kratak a misaon, duhovit. ...
Apoftegma kratka i duhovita izreka, misao, poslovica; up. sentencija....
Sve reči na slovo a