Skip to main content

Apograf značenje

šta znači Apograf

Na latinici: Definicija i značenje reči Apograf (od grčke reči: arb, grapho pišem) prepis, kopija izvornog dokumenta.

Reč Apograf sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. арб, грапхо пишем) препис, копија изворног документа.


Apopatura kuz. predudar; vezivanje, slivanje tonova. ...
Apohromatičan opt. kaže se za sistem sočiva kod koga su tri boje sjedinjene u jed...
Apohromat opt. objek-tiv za mikroskope sa potrebnim okulari-ma koji otklanja ...
Apohometrija merenje odstojanja, razdaljine. ...
Apoftegmatičan u obliku duhovite izreke, kratak a misaon, duhovit. ...
Apoftegma kratka i duhovita izreka, misao, poslovica; up. sentencija....
Sve reči na slovo a