Skip to main content

Apokalipsa značenje

Šta znači Apokalipsa


Apokalipsa

latinica:

Definicija i značenje reči Apokalipsa (od grčke reči: Apokalypsis) 1. Otkrovenje Jovana Bogoslova, poslednja knjiga Novog zaveta, jedan od najdragocenijih dokumenata i izvora za istoriju prvih dana hrišćanstva; 2. religiozni pravac koji sve pojave tumači kao neko predskazanje o svršetku sveta.

Reč Apokalipsa napisana unazad: aspilakopa

Apokalipsa se sastoji od 10 slova.

sta je Apokalipsa

Slično:
Šta znači Apopatura kuz. predudar; vezivanje, slivanje tonova. ...
Šta znači Apohromatičan opt. kaže se za sistem sočiva kod koga su tri boje sjedin...
Šta znači Apohromat opt. objek-tiv za mikroskope sa potrebnim okulari-ma koji ...
Šta znači Apohometrija merenje odstojanja, razdaljine. ...
Šta znači Apoftegmatičan u obliku duhovite izreke, kratak a misaon, duhovit. ...
Šta znači Apoftegma kratka i duhovita izreka, misao, poslovica; up. sentencija....