Skip to main content

Apokarpija značenje

šta znači Apokarpija

Na latinici: Definicija i značenje reči Apokarpija (od grčke reči: arb, karpćs plod) bog. plod iz jednog cveta sa više slobodnih tučko-va, od kojih se svaki razvija u po jedan plodić (npr. kod ljutića).

Reč Apokarpija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. арб, карпћс плод) бог. плод из једног цвета са више слободних тучко-ва, од којих се сваки развија у по један плодић (нпр. код љутића).


Apopatura kuz. predudar; vezivanje, slivanje tonova. ...
Apohromatičan opt. kaže se za sistem sočiva kod koga su tri boje sjedinjene u jed...
Apohromat opt. objek-tiv za mikroskope sa potrebnim okulari-ma koji otklanja ...
Apohometrija merenje odstojanja, razdaljine. ...
Apoftegmatičan u obliku duhovite izreke, kratak a misaon, duhovit. ...
Apoftegma kratka i duhovita izreka, misao, poslovica; up. sentencija....
Sve reči na slovo a